top of page

Akademisyen nou yo

ATech fè pon nan chemen ki soti nan lekòl segondè rive nan kolèj ak chemen karyè ki gen siksè nan ofri tou de klas akademik ak klas Edikasyon Karyè ak Teknik ki espesyalize nan metye konpetan, syans aplike, teknoloji modèn, ak preparasyon pou karyè.

Here is a photo of math equations written in pencil on graph paper.

Regents

Nou  entelektyèl  pran egzamen Regents obligatwa yo_cc781905-5cde-5cde-3194 pou diplomad-bad35-3194 Regents pou kalifye pou Regents-3194-3194_Advanced. Pwogram CTE sètifye Eta New York  state konte pou

+ 1  opsyon .  

Pran edikasyon w nan pwochen nivo!

Nou ofri yon   varyete  of fason pou elaji edikasyon ou.

Here is a stock photo of math on a chalk board.

Kou AP

Nou ofri kou AP nan domèn sa yo: Human Geography, Computer Science, Language & Konpozisyon, US History and_3cc9758d_905-cf58d_905-cf58d_

Kolèj Kounye a

Elèv nou yo gen posiblite pou yo jwenn kredi nan kolèj pandan y ap nan lekòl segondè grasa patenarya nou ak New York City College of Technology (CUNY)

Here is a stock photo of a person using an ipad.

Kijan nou ka ede elèv nou yo fè tranzisyon nan kolèj?

Here is a photo of the NYU logo.

Kounye a nou fè patenarya ak corp konseye NYU. Konseye devwe gid nou yo ours e tre step  of the way through the_cc781905-5cf5cf58d_college process.  Our  konseye_cc781905-5cde -3194-bb3b-58d_bad5cf58d
chaperone etidyan nou yo nan vwayaj atravè peyi a pou vizite divès kolèj ak inivèsite. 
Students
 are also given the  opportunity  to take College Now courses at New York City College of Technology while still  ale nan lekòl segondè nan ATech .

Here is a photo of the New York City College of Technology logo.

Ki opsyon 4+1 Regents?  

Elèv yo dwe fè yon sèl egzamen Regents nan domèn sa yo: Math, Angle, Syans ak Istwa. Elèv yo dwe pase yon lòt evalyasyon Regent oswa CTE ke eta New York rekonèt. The CTE assessment is a supplement to  fullfill the  requirments  for an advanced regents diploma._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Here is a stock photo of students working together.

Èd siplemantè

Atech ofri Leson patikilye pou ede elèv nou yo rive jwenn success!

Here is a stock photo of a Math equation of grid paper.

Ki kalite diplòm Elèv yo  ka jwenn ?

  • Diplòm Regents

  • Diplòm Regents avanse

  •  Diplòm lokal

  •  CTE andose diploma

  • Facebook
  • YouTube
  • insta-class
  • Twitter
bottom of page